เกษตรอำเภอยางชุมน้อยนายชัยเดช วงศ์ประสาร


ประวัติ

อำเภอยางชุมน้อย
 เป็นอำเภอหนึ่งของ
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิตหอมแดง
ใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ
มีเกษตรกรกว่า 3,000 ราย 
ปลูกหอมแดงเป็นเนื้อที่กว่า 9,300 ไร่
ผลผลิตหอมแดงประมาณ 26,000 ตันต่อปี

อ่านต่อรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยว/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
 
หลวงพ่อโต

ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ
วัดจอมพระบ้านจอม ตำบลบึงบอน
อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ
อ่านรายละเอียดต่อ

 
ศิลาจารึกบ้านคอนกาม

ตำบลคอนกามอำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 2 แผ่น
อายุกว่า 1000 ปี

อ่านต่อรายละเอียด

 
กุดชมพู ห้วยครก

เป็นสถานที่พักผ่อนใจ ที่เป็นลักษณะ
ธรรมชาติโดยเฉพาะเวลาหน้าฝน
น้ำจะไหลผ่านฝายคล้ายกับน้ำตก
หนุ่มสาวชอบไปเที่ยวกัน


ภาพข่าว/กิจกรรม
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายภิรมย์กฤษฎิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โนนคูณ บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีสิทธิ.ไปออกเสียงประชามติ
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=901718833288882&set=pcb.
901719086622190&type=3&theater

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายกาฬสินธุ์ นาคผิว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายพิศิษฐ์ สีหะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ปี 2559 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ณ หอประชุมราชสีห์ ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์กฤษฎิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการด้านการเกษตร, การประกวดสำนักงานเกษตรดีเด่นระดับประเทศ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอยางชุมน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ระหว่าง คณะสงฆ์อำเภอยางชุมน้อย โดย พระครูสิริคณาภิรักษ์ กับ อำเภอยางชุมน้อย โดยมี นายภิรมย์กฤษฏิ์ พรมจันทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล ร่วมลงนาม

วันที่ 8 เมษายน 2559  เวลา 15.00 -17.30 น.   นายภิรมย์กฤษฏิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ อำเภอข้าราชการเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ปลัด อบต.โนนคูณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมทั้งพี่น้องเกษตรกรอำเภอยางชุมน้อย ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน
โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นายภิรมย์กฤษฏิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนทหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายภิรมย์กฤษฏิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย นายนรินทร์ สารการ ปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชนในเขตตำบลคอนกามและตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย ร่วมออกสำรวจตรวจสภาพน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก และน้ำไหลหลาก ในท้องที่ตำบลคอนกาม และตำบลกุดเมืองฮาม

ทีมเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตร อ.ยางชุมน้อย
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เตรียมออกหน่วย
ชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียน
และสร้างการรับรู้ภาคการเกษตร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย

นายจิรวัฒน์ แดงศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานการปฏรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นำทีมชุดปฏิบัติการเยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในท้องที่ตำบลยางชุมน้อย และตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอยางชุมน้อยร่วมดำเนินการ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน
และคณะบริหารงานอำเภอ (กบอ.)
ประจำเดือนกันยายน
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมอำเภอยางชุมน้อย ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย

นายชัยเดช วงศ์ประสาร
เกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี ๒๕๕๘
ณ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย


๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายชัยเดช วงศ์ประสาร
เกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล

นายคนิจ แก่นจันทร์
นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตหอมแดงราคาตกต่ำ
ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย
โดยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย

ร่วมเวทีเสวนา

 

สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย
ม.10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โทร. 045-687063
e-mail : yangchumnoi_sisaket@doae.go.th
Webmaster :นายพิศิษฐ์ สีหะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โทร.081-1869526, 094-2682888