ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร  ปี  2558/2559

ที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

ประชากร

พื้นที่ทำการเกษตรกร (ไร่)

ชาย

หญิง

รวม

1

ยางชุมน้อย

10

2,050

1,171

3,171

3172

6,343

18,799

2

ลิ้นฟ้า

14

1,386

1,012

3,118

3019

6,137

18,857

3

คอนกาม

13

14,241

1,075

3,023

2926

5,949

18,436

4

โนนคูณ

14

1,362

996

3,221

3128

6,349

30,000

5

กุดเมืองฮาม

8

662

542

1,618

1630

3,248

16,563

6

บึงบอน

13

1,349

1,014

2,772

2721

5,493

14,951

7

ยางชุมใหญ่

8

761

576

1,551

1478

3,029

13,643

รวม 

80

8,991

6,386

18,474

18,074

36,548

131,249

 

ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ปี  2558/2559
อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ

ที่

ตำบล

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

หอมแดง

พริก

กระเทียม

ยางพารา

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

พืชผักอื่น ๆ

1

ยางชุมน้อย

14,869

-

3,219

18

18

54

25

51

2

ลิ้นฟ้า

15,735

-

2,386

316

13

188

25

22

3

คอนกาม

16,971

-

1,265

134

15

59

19

29

4

โนนคูณ

28,561

-

1,605

211

17

6

6

21

5

กุดเมืองฮาม

15,081

627

772

154

16

19

14

19

6

บึงบอน

12,686

-

2,521

1,111

39

161

20

546

7

ยางชุมใหญ่

10,878

-

1,391

264

16

32

11

39

รวม

114,781

627

13,159

2,208

134

519

120

727

 

ข้อมูลภัยธรรมชาติ
พื้นที่ประสบภัยพิบัติ  (อุทกภัย)  ปี 2555/56

ที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

พื้นที่เสียหาย (ไร่)

เกษตรกร (ราย)

วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

หมายเหตุ

1

กุดเมืองฮาม

5

1,442.50

296

1,606,656.50

 

2

คอนกาม

5

3,625.25

341

4,037,788.25

 

3

ลิ้นฟ้า

7

1,299

209

1,451,701.25

 

4

โนนคูณ

1

12

1

13,356

 

5

ยางชุมน้อย

1

3

1

3,339

 

รวม

19หมู่บ้าน

6,381.75

842

7,2112841

 

 

พื้นที่ประสบภัยพิบัติ (โรคระบาดหอมแดง)  ปี 2554/55

ที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

พื้นที่เสียหาย (ไร่)

เกษตรกร (ราย)

วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

หมายเหตุ

1

ยางชุมน้อย

10

459.50

228

419,064.00

 

2

คอนกาม

13

645.50

330

588,696.00

 

3

ลิ้นฟ้า

14

244.50

148

222,984.00

 

4

โนนคูณ

14

511.50

327

466,488.00

 

5

กุดเมืองฮาม

8

470.75

236

429,324.00

 

6

บึงบอน

13

424.00

258

386,688.00

 

7

ยางชุมใหญ่

8

409.50

279

373,464.00

 

รวม 7 ตำบล

80

3,165.25

1,806

2,886,708.00

 


สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย
ม.10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โทร. 045-687063
e-mail : yangchumnoi_sisaket@doae.go.th
Webmaster :นายพิศิษฐ์ สีหะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โทร.081-1869526, 094-2682888