ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ข้อมูลกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน จำนวน (กลุ่ม/แห่ง สมาชิก (ราย)
1
วิสาหกิจชุมชน
51
1,238
2
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
23
632
3
กลุ่มยุวเกษตรกร
2
59
4
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
6
188
5
กลุ่มสายใยรักครอบครัว
7
65

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่
ตำบล
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
แห่ง
สมาชิก(ราย)
กลุ่ม
สมาชิก(ราย)
กลุ่ม
สมาชิก(ราย)
กลุ่ม
สมาชิก(ราย)
กลุ่ม
สมาชิก(ราย)
1 ยางชุมน้อย
7
434
3
108
-
0
-
0
1
8
2 ลิ้นฟ้า
11
202
3
57
-
0
2
60
1
10
3 คอนกาม
6
112
1
26
1
29
1
30
1
8
4 โนนคูณ
2
55
2
30
-
0
-
0
1
7
5 กุดเมืองฮาม
5
74
4
87
1
30
1
30
1
9
6 บึงบอน
6
103
3
40
-
0
-
0
1
13
7 ยางชุมใหญ่
14
258
7
212
-
0
2
68
1
10
รวม
51
1,238
23
632
2
59
6
188
7
65

 


 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย
ม.10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

โทร. 045-687063
e-mail : yangchumnoi_sisaket@doae.go.th
Webmaster :นายพิศิษฐ์ สีหะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โทร.081-1869526, 094-2682888