บุคลากร

 

ชื่อ-สกุล :

 • นายชัยเดช วงศ์ประสาร

ตำแหน่ง :

 • เกษตรอำเภอยางชุมน้อย

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ :

 • บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗

ผลงานที่ดีเด่น :

 • ๑. เกษตรตำบลดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกษ
  ปี ๒๕๕๐
  ๒. เกษตรตำบลดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกษ
  ปี ๒๕๕๒

เบอร์โทรศัพท์ :

 • ๐๘๙-๗๑๗๗๘๗๗

 

 

 

ชื่อ-สกุล :

 • นายกาฬสินธ์  นาคผิว

ตำแหน่ง :

 • เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 

ประวัติการรับราชการ :

 • เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อ วันที่ ๒๑ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๒๑

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 • งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
 • งานส่งเสริมการผลิตข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน
 • พืชไร่
 • พืชสวน
 • ไม้ผล ไม้ยืนต้น
 • ทบก.
 • ทพศ.
 • ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
  เกษตรประจำตำบลลิ้นฟ้า

เบอร์โทรศัพท์ :

 • ๐๘๑-๔๔๗๔๑๙๗

 

ชื่อ-สกุล :

 • นายสุรศักดิ์  ถาวร

ตำแหน่ง :

 • เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ประวัติการศึกษา :

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวบาล  วิทยาลัยเกษตรกรรม  ศรีสะเกษ 

ประวัติการรับราชการ :

 • เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อ วันที่ ๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๔

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 • งานอารักขาพืช
 • ศจช.
 • ชีวินทรีย์
 • อารักขา
 • องค์ความรู้
 • ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
  เกษตรประจำตำบลบึงบอน
 • โครงการเมืองสีเขียว

เบอร์โทรศัพท์ :

 • ๐๘๒-๓๗๗๔๓๓๖

ชื่อ-สกุล :

 • นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช

ตำแหน่ง :

 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา :

 • จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติการรับราชการ :

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 • วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน
 • งานส่งเสริมการเกษตรตำบลโนนคูณ
 • งานยุทธสาสตร์และสารสนเทศ
 • งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก)
 • งานระบบส่งเสริมการเกษตร (MRCF)
 • งานข้อมูลระดับอำเภอ
 • งานแผนงานและโครงการ/แผนพัฒนาการเกษตร
 • โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ศดปช.)
 • งานส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (Zoning)
 • งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 • ๐๘๑-๙๙๖๘๔๐๔

ชื่อ-สกุล :

 • นางสาวบรรเจิด  ปฏิพันธ์

ตำแหน่ง :

 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ประวัติการรับราชการ :

 • รับราชการเมื่อวันที่ ๓ ม.ค. พ.ศ.๒๕๓๙

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานธุรการ  งานสารบรรณ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานทะเบียนประวัติ
 • งานระเบียบว่าด้วยการลา
 • งานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
 • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 • ควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
  ไฟฟ้า ประปา
 • งานสวัสดิการ ค่าพยาบาลและการศึกษาบุตร
 • งานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลทาง
  ราชการ
 • บันทึกข้อมูลงานภัยธรรมชาติ
 • ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ในวันหยุดราชการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
  สำนักงานเกษตรอำเภอทั้งภายใน -ภานนอก

เบอร์โทรศัพท์ :

 • ๐๘๙-๗๒๒๖๖๐๓

 

ชื่อ-สกุล :

 • นางยุรนันท์  สิทธิโสม

ตำแหน่ง :

 • พนักงานพิมพ์ดีด ส.๔

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖

ประวัติการรับราชการ :

 • รับราชการเมื่อวันที่ ๓ ม.ค. พ.ศ.๒๕๒๓

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 • งานสารบรรณทำหน้าที่เป็นสารบัญกลางของ
  สำนักงานลง
  รับ-ส่ง เอกสารหนังสือราชการ
 • จัดเก็บรักษาหนังสือของทางราชการเข้าแฟ้ม
 • จัดแยกหนังสือประเภทต่างๆให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง
 • งานพิมพ์ทั่วไป
 • งานทำคำสั่งเวรยามสำนักงานเกษตร
  อำเภอยางชุมน้อย
 • งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
 • งานอำนวยการ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก
  ผู้มาติดต่อราชการ
 • ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่
  ราชการในวันหยุดราชการ ความเป็นระเบียบ
  เรียบร้อยของสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง
  ภายใน-ภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :

 • ๐๘๖-๒๕๕๗๒๐๔

 

ชื่อ-สกุล :

 • นายพงษ์ศักดิ์  แก้วภักดี

ตำแหน่ง :

 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ประวัติการศึกษา :

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๓๖

ประวัติการรับราชการ :

 • บรรจุในตำแหน่งพนักงานราชการกรมส่งเสริม
 • เมื่อปี ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน 

 

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลคอนกาม
 • บันทึกข้อมูลรายงานตามระบบ ศ.๐๒
 • บันทึกข้อมูลสภาวะการผลิตพืช (รอ. , รต.)
 • บันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต
 • งานฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
 • อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรรุ่นใหม่
 • งานประกวดผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 • งานส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)
 • งานจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • งานบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ งานแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแปลงปลูกพืช (Zoning)
 • ช่วยงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :

 • ๐๘๙-๙๔๘๖๒๘๓

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล :

 • นายพิศิษฐ์ สีหะวงษ์

ตำแหน่ง :

 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ประวัติการศึกษา :

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจ (SBAC)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  เอกพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๔๗

ประวัติการรับราชการ :

 • บรรจุในตำแหน่งพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
  เมื่อวันที่ ๑ สค. ๕๓– ๕ พค. ๕๗
  สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์
  จังหวัดศรีสะเกษ
 •  ๖ พค. ๕๗-ปัจจุบัน
  สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย

 

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
  กุดเมืองฮาม และตำบลยางชุมใหญ่
 • งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  ประจำตำบลกุดเมืองฮามและตำบลยางชุมใหญ่ (ศบกต.)
 • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
  ตำบลกุดเมืองฮาม ตำบลยางชุมใหญ่
 • งานทะเบียนเกษตรกรระดับอำเภอ
 • ขึ้นและปรับปรุงเทียนเกษตรกรระดับอำเภอ
 • งานรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืช
 • งานดินและปุ๋ย
 • งานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพ
 • งานจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแปลงปลูกพืช
 • ช่วยงานอารักขาพืช
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :

 • ๐๘๑-๑๘๖๙๕๒๖, ๐๙๔-๒๖๘๒๘๘๘

ชื่อ-สกุล :

 • นางสาวนันทภา นามภักดี

ตำแหน่ง :

 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา :

 • จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร สาขาการจัดการศัตรูพืช

ประวัติการรับราชการ :

 • บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 • เมื่อปี ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 • รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลยางชุมน้อย
 • งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 • บันทึกข้อมูลรายงานตามระบบ ศ.๐๒
 • บันทึกข้อมูลสภาวะการผลิตพืช (รอ. , รต.)
 • บันทึกข้อมูลและรายงานจดหมายอิเลคทรอนิก
 • งานวิสาหกิจชุมชน ภัยธรรมชาติ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 • ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย
  สถานที่ราชการ ในวันหยุดราชการ ความเป็น
  ระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานเกษตรอำเภอ
  ทั้งภายใน-ภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :

 •  ๐๘๔-๙๕๙๖๒๙๑, ๐๙๐-๒๔๕๘๐๘๑

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล :

 • นายรัชพร  สีหะวงษ์

ตำแหน่ง :

 • พนักงานทำความสะอาด

ประวัติการศึกษา :

 • จบ ป.๖ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม (หน่วยฯ)
 • จบม.๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ประวัติการรับราชการ :

 • บรรจุในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
 • เมื่อปี ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

 

งานที่ได้รับมอบหมาย :

 •  ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย
  สถานที่ราชการ ในวันหยุดราชการ ตลอดจน ทรพย์สินของทางราชการในวัน
  ทำการและวันหยุดราชการ
 • ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน ความเป็น
  ระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานเกษตร
  อำเภอบ้านพักราชการ โกดังเก็บวัสดุ
  และอาคารสำนักงาน บริเวณสำนักงาน
  ให้สวยงาม
 • งานเสนอแฟ้มหนังสือราชการ
 • งานวัดปริมาณน้ำฝน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ :

 •  ๐๘๗-๒๔๔๒๘๔๖

สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย
ม.10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โทร. 045-687063
e-mail : yangchumnoi_sisaket@doae.go.th
Webmaster :นายพิศิษฐ์ สีหะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โทร.081-1869526, 094-2682888